Zakład Automatyki Przemysłowej

Warunki gwarancji

 1. Firma Zakład Automatyki Przemysłowej Mariusz Wróbel udziela 12 miesięcznej gwarancji na sprzedawane wyroby.
 2. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie, załadunku, rozładunku lub innych okolicznościach,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji niezgodnego z przeznaczeniem,
  • uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek dokonanych przez kupującego lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
  • uszkodzeń wynikających z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które firma Zakład Automatyki Przemysłowej  nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji kupujący jest zobowiązany zgłosić w punkcie zakupu lub firmie Zakład Automatyki Przemysłowej Mariusz Wróbel  na piśmie po ich stwierdzeniu.
 4. Firma Zakład Automatyki Przemysłowej Mariusz Wróbel zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do firmy Zakład Automatyki Przemysłowej Mariusz Wróbel.
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.